Wie een privé kickboxs les, duo personal kickboks training of workshop afneemt bij Sven van Hoof, stemt daarmee expliciet in met de hieronder omschreven algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN Personal training Sven van Hoof

De organisatie: Sven van Hoof

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarbij de natuurlijke persoon en Sven van Hoof na mondeling overleg en wederzijdse mondelinge of schriftelijke overeenstemming, overeenkomen welke trainingen of workshops Sven van Hoof zal verzorgen.

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die trainingen of workshops volgt bij Sven van hoof

Deze voorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarbij een natuurlijk persoon een training of workshop volgt bij Sven van Hoof. Ieder gebruik van diensten van Sven van Hoof geschiedt nadrukkelijk op eigen risico en op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke training of workshop dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer voldoende verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Tijdstip en plaats van de training worden vastgesteld in overleg met de klant. Hierbij is het advies van de trainer altijd leidend. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Sven van Hoof bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Wanneer er bij een klant sprake is van verhindering, dient hij dit tenminste 24 uur voor aanvang van de training kenbaar te maken aan de trainer. Voor workshops geldt een attenderingstermijn van tenminste 14 dagen. Wanneer deze termijnen niet in acht worden genomen, is Sven van Hoof gerechtigd het tarief voor de training of workshop volledig in rekening te brengen.

Op Sven van Hoof rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Sven van Hoof. Sven van Hoof voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Sven van Hoof niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Voor elke door Sven van Hoof aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. Sven van Hoof kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Sven van Hoof is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Sven van Hoof is niet aansprakelijk wanneer bij Sven van Hoof, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Sven van Hoof is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Sven van Hoof wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Sven van Hoof aanbiedt. De klant is wel aansprakelijk wanneer Sven van Hoof op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient Sven van Hoof te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Sven van Hoof is gerechtigd een mondelinge of schriftelijke overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts.
Bij de overeenkomst van klant en Sven van Hoof zal Sven van Hoof meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Sven van Hoof gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Sven van Hoof te voldoen. Indien Sven van Hoofg over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Sven van Hoof een bedrag van € 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Sven van Hoof is het BTW-tarief van 9% van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Sven van Hoof gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.
Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Sven van Hoof. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Voor workshops geldt een afzettermijn van tenminste 14 dagen voor het plaatsvinden van de workshop.

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens een training of workshop te volgen bij Sven van Hoof, zijn arts te raadplegen. Gedurende elke activiteit is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Sven van Hoof.

Sven van Hoof is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sven van Hoof gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Sven van Hoof voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Sven van Hoof. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Sven van Hoof. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Sven van Hoof zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Sven van Hoof ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Sven van Hoof zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.
Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Sven van Hoof. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Sven van Hoof is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.